Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky, 

Denise Kadlece, IČ: 17444799, se sídlem T.G.Masaryka 907, 252 62, Horoměřice, Česká republika, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pokemall.cz

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


I.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Denise Kadlece, IČ: 17444799, se sídlem T.G.Masaryka 907, 252 62, Horoměřice, Česká republika (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a třetí osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pokemall.cz(dále jen „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

I.2.       Pokud je kupujícím spotřebitel – tj. každý člověk, který kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, pak se vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami řídí NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pokud kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto obchodních podmínek řídí NOZ. Kupující, který při objednávce uvede IČO a/nebo DIČ, nebude považován za spotřebitele, ale za osobu povinnou k dani - podnikatele.

I.3.       Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto obchodních pouze písemnou dohodou obou stran (např. v kupní smlouvě) s tím, že ostatní ustanovení obchodních podmínek zůstávají pro smluvní strany nadále v platnosti. Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztahy učiněné s odkazem na tyto obchodní podmínky se v zahraničním obchodě použijí též standartní obchodní podmínky INCOTERMS 2020, nestanoví-li konkrétní kupní smlouva jinak. Zboží bude dodáváno kupujícím na území České republiky a na území Slovenské republiky.  Pokud bude kupujícím osoba povinná k DPH, registrovaná k DPH v zahraničí pro intrakomunitární plnění, a pokud zboží bude dodáno do zahraničí, použijí se dodací podmínky INCOTERMS 2020 DPU (dodání na místo vykládky v zahraničí).

I.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

I.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

I.6.       Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu České republiky.

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

II.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

II.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

II.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit před prozrazením informace nezbytné k přístupu do jeho uživatelského účtu.

II.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

II.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

II.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

III.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

III.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen a dodacích lhůt jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

III.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o cenách zboží a nákladech spojených s jeho balením a dodáním.

III.4.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

III.5.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

III.6.    Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající toto obdržení kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“). Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.

III.7.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

III.8.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu emailem, a to na emailovou adresu kupujícího.

III.9.    Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že na stránkách podávajícího byly uváděny omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

III.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ


IV.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 251678465/0600, vedený u MONETA Money Bank;
 • bezhotovostně platební kartou

IV.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží uvedené v objednávce.

IV.3.    Cena zboží je uváděna v CZK.

IV.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

IV.5.    Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.6.    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

IV.7.    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej emailem na emailovou adresu kupujícího.

 

V. DODACÍ LHŮTY, ZPŮSOB DODÁNÍ, NEODEBRÁNÍ ZBOŽÍ

 

V.1.      Závazná je dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky (příp. kupní smlouvě) zaslaném prodávajícím kupujícímu. Dodací lhůta se proporčně prodlužuje o prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny.  Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky a/nebo dnem připravení zboží k převzetí kupujícím.

V.2.      Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných či prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky, nouzový stav, cestovní a dopravní omezení, pandemie, karanténní opatření a další překážky, které nejsou způsobeny či zaviněny prodávajícím a nastaly nezávisle na jeho vůli. Ve všech uvedených případech je prodávající povinen na výzvu kupujícího vysvětlit důvody svého prodlení a eventuální výskyt uvedených okolností doložit, přičemž ve všech uvedených případech je vyloučeno právo kupujícího uplatnit nárok na náhradu škody anebo sankce způsobené prodlením s dodávkou, pokud prodávající na výzvu kupujícího doloží, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi jsoucími mimo přiměřenou kontrolu prodávajícího a vzniklými nezávisle na jeho vůli.

V.3.      Způsob dodání zboží je určen v kupní smlouvě. Pokud není sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži kupujícího, který bude o její výši před uzavřením kupní smlouvy prodávajícím vždy informován. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě) riziko vzniku škody na zboží, s výjimkou situace, kdy půjde o dodání zboží do zahraničí a kdy bude závazná dodací podmínka INCOTERMS 2020 DPU. Odlišná ujednání lze písemně upravit v kupní smlouvě, zejména odvoláním na dodací paritu podle INCOTERMS 2020. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V.4.         Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce,
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

V.5.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V.6.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V.7.      Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené zboží nepřevezme do 14 dnů ode dne, kdy byl e-mailem prodávajícím nebo dopravcem k odběru vyzván (dále jen „neodebrané zboží“), je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak nevzniknou žádné nároky na náhradu škody, např. ušlý zisk apod. Písemné odstoupení musí být doručeno kupujícímu, přičemž je za doručení považováno i doručení emailové zprávy na emailovou adresu kupujícího.  

V.8.  Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

V.9.   Smluvní pokuty a poplatky lze započíst oproti plněním uhrazeného kupujícím. 

 

VI. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 VI.1.    V případě, kdy kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím emailové komunikace na dálku, má kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele. 

VI.2.    V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) NOZ tímto prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.  pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:

 1. Právo odstoupit do smlouvy.

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, tj. Denise Kadlece, se sídlem T.G.Masaryka 907, 252 62, Horoměřice, Česká republika,  e-mail: info@pokemall.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy.

2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2

 1. a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte Denisovi Kadlecovi, se sídlem T.G.Masaryka 907, 252 62, Horoměřice, Česká republika. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 1. b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 1. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho vzhledu a funkčnosti.

 

 1. Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Denis Kadlec, se sídlem T.G.Masaryka 907, 252 62, Horoměřice, Česká republika,  e-mail: info@pokemall.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

- Datum uzavření kupní smlouvy (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VI.3.    Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží prodávající žádá kupujícího – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:    

 • Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením data uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.
 • Kompletní žádost společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši výše uvedenou adresu.
 • Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši výše uvedenou adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).
 • Peníze budou zaslány stejnou formou, jako proběhla platba (na účet, složenkou).

     

VI.4.    Byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i nepoškozený poskytnutý dárek.

VI.5.    Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případě, kdy je zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní.

VI.6.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku kupujícím vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VI.7.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

VII.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

VII.2.  U převzetí zboží musí kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být v případě dodání zboží přepravcem vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned písemně oznámit prodávajícímu.

VII.3.  Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky.

VII.4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

VII.5.   V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

VII.6.  V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1. písm. j) NOZ je kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena prodávajícím, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla prodávajícího.  

VII.7.  Ustanovení uvedená v tomto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VII.8.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla.

 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

VIII.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

VIII.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailové adresy info@pokemall.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

VIII.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

VIII.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

VIII.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ. Kupujícímu může být doručováno na jeho emailovou adresu.

 

IX. OSOBNÍ ÚDAJE

 

IX.1.    V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nám poskytujete své osobní údaje, které prodávající, jako správce, zpracovává, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, čísla mobilního telefonu a/nebo pevné linky, platební údaje, zakoupené zboží.

IX.2.    Vaše osobní údaje zpracováváme (i) pro splnění kupní smlouvy a v souvislosti s jednáním před uzavřením smlouvy, (ii) pro splnění zákonné povinnosti, tj. zejména ve vztahu k povinnostem týkajícím se zákonné odpovědnosti prodávajícího a (iii) pro účely oprávněných zájmů prodávajícího jako správce, které zahrnují rovněž zpracovávání pro účely přímého marketingu (jak prostřednictvím pošty, tak i elektronické pošty, či telefonu) a provedení marketingového průzkumu.

 

IX.3.    V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte jako subjekt údajů právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

IX.4.    Prodávající může pro výše uvedené účely dané osobní údaje kupujícího zpracovávat a předávat je společnostem, které pro něj zpracovávají osobní údaje nebo provádějí marketingové průzkumy. Informace o společnostech, které pro prodávajícího zpracovávají dané osobní údaje nebo provádějí marketingové průzkumy, je možné získat na adrese prodávajícího.

 

IX.5.    Osobní údaje prodávající uchovává po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy a dále po dobu 5 let od ukončení právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

 

IX.6.        V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají. Toto právo především spočívá v získání potvrzení, že osobní údaje o vás zpracováváme a dále právo na určité informace, jako je účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, plánovaná doba jejich zpracování atd. a dále v právu na kopii osobních údajů, které o Vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání a subjektů, s nimiž Vaše údaje sdílíme;
 • právo na opravu, resp. doplnění, osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů.

 

IX.7.    Máte-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s platnými předpisy, máte právo vznést námitku proti zpracování a dále i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

X.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno.

 

X.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

X.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

X.4.      Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s obsahem těchto obchodních podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.

 

X.5.      Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:                    Denis Kadlec, se sídlem T.G.Masaryka 907, 252 62, Horoměřice

emailová adresa:                                 info@pokemall.cz

telefonní kontakt:                             +420 770 663 664


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30.8.2022


 

Zpět do obchodu